Với một chiếc tất chân, bạn có thể hướng dẫn trẻ làm ra chú thỏ nhồi bông hay những bông hoa cắm bình..

[bzplayer mp4=”https://cldup.com/UTscsKz4tY.mp4″ poster=”https://conkhoeconngoan.com/wp-content/uploads/2020/03/ca-ch-la-m-qua-ta-ng-tu-nhu-ng-chie-c-ta-t.jpg” autoplay=”false”]