[Hành trình mang thai] – Sự hình thành và phát triển của thai nhi

1. Tuần thai thứ 1 2. Tuần thai thứ 2
3. Tuần thai thứ 3 4. Tuần thai thứ 4
5. Tuần thai thứ 5 6. Tuần thai thứ 6
7. Tuần thai thứ 7 8. Tuần thai thứ 8
9. Tuần thai thứ 9 10. Tuần thai thứ 10
11. Tuần thai thứ 11 12. Tuần thai thứ 12
13. Tuần thai thứ 13 14. Tuần thai thứ 14
15. Tuần thai thứ 15 16. Tuần thai thứ 16
17. Tuần thai thứ 17 18. Tuần thai thứ 18
19. Tuần thai thứ 19 20. Tuần thai thứ 20
21. Tuần thai thứ 21 22. Tuần thai thứ 22
23. Tuần thai thứ 23 24. Tuần thai thứ 24
25. Tuần thai thứ 25 26. Tuần thai thứ 26
27. Tuần thai thứ 27 28. Tuần thai thứ 28
29. Tuần thai thứ 29 30. Tuần thai thứ 30
31. Tuần thai thứ 31 32. Tuần thai thứ 32
33. Tuần thai thứ 33 34. Tuần thai thứ 34
35. Tuần thai thứ 35 36. Tuần thai thứ 36
37. Tuần thai thứ 37 38. Tuần thai thứ 38
39. Tuần thai thứ 39 40. Tuần thai thứ 40

1. Tuần thai thứ 1

Hình ảnh Tuần thai thứ 1

2. Tuần thai thứ 2

Hình ảnh Tuần thai thứ 2

3. Tuần thai thứ 3

Hình ảnh Tuần thai thứ 3

4. Tuần thai thứ 4

Hình ảnh Tuần thai thứ 4

5. Tuần thai thứ 5

Hình ảnh Tuần thai thứ 5

6. Tuần thai thứ 6

Hình ảnh Tuần thai thứ 6

7. Tuần thai thứ 7

Hình ảnh Tuần thai thứ 7

8. Tuần thai thứ 8

Hình ảnh Tuần thai thứ 8

9. Tuần thai thứ 9

Hình ảnh Tuần thai thứ 9

10. Tuần thai thứ 10

Hình ảnh Tuần thai thứ 10

11. Tuần thai thứ 11

Hình ảnh Tuần thai thứ 11

12. Tuần thai thứ 12

Hình ảnh Tuần thai thứ 12

13. Tuần thai thứ 13

Hình ảnh Tuần thai thứ 13

14. Tuần thai thứ 14

Hình ảnh Tuần thai thứ 14

15. Tuần thai thứ 15

Hình ảnh Tuần thai thứ 15

16. Tuần thai thứ 16

Hình ảnh Tuần thai thứ 16

17. Tuần thai thứ 17

Hình ảnh Tuần thai thứ 17

18. Tuần thai thứ 18

Hình ảnh Tuần thai thứ 18

19. Tuần thai thứ 19

Hình ảnh Tuần thai thứ 19

20. Tuần thai thứ 20

Hình ảnh Tuần thai thứ 20

21. Tuần thai thứ 21

Hình ảnh Tuần thai thứ 21

22. Tuần thai thứ 22

Hình ảnh Tuần thai thứ 22

23. Tuần thai thứ 23

Hình ảnh Tuần thai thứ 23

24. Tuần thai thứ 24

Hình ảnh Tuần thai thứ 24

25. Tuần thai thứ 25

Hình ảnh Tuần thai thứ 25

26. Tuần thai thứ 26

Hình ảnh Tuần thai thứ 26

27. Tuần thai thứ 27

Hình ảnh Tuần thai thứ 27

28. Tuần thai thứ 28

Hình ảnh Tuần thai thứ 28

29. Tuần thai thứ 29

Hình ảnh Tuần thai thứ 29

30. Tuần thai thứ 30

Hình ảnh Tuần thai thứ 30

31. Tuần thai thứ 31

Hình ảnh Tuần thai thứ 31

32. Tuần thai thứ 32

Hình ảnh Tuần thai thứ 32

33. Tuần thai thứ 33

Hình ảnh Tuần thai thứ 33

34. Tuần thai thứ 34

Hình ảnh Tuần thai thứ 34

35. Tuần thai thứ 35

Hình ảnh Tuần thai thứ 35

36. Tuần thai thứ 36

Hình ảnh Tuần thai thứ 36

37. Tuần thai thứ 37

Hình ảnh Tuần thai thứ 37

38. Tuần thai thứ 38

Hình ảnh Tuần thai thứ 38

39. Tuần thai thứ 39

Hình ảnh Tuần thai thứ 39

40. Tuần thai thứ 40

Hình ảnh Tuần thai thứ 40