[Radio – Hành trình làm mẹ] Làm mẹ thời hiện đại

42

[Radio – Hành trình làm mẹ]Chưa bao giờ làm cha mẹ thời hiện đại khó khăn và nhiều thử thách như lúc này. Xã hội bùng nổ công nghệ cho bạn rất nhiều phương tiện nhưng cũng tạo ra vô vàn “cái bẫy”. Làm phụ huynh thời hiện đại chịu rất nhiều sự chi phối của bối cảnh xã hội.

[disk_player id=”22916″]