Một thực nghiệm cho thấy con trẻ luôn cần sự quan tâm từ cha mẹ, việc cha mẹ luôn sử dụng các công nghệ khi bên con sẽ có ảnh hưởng đến trẻ