Nhà Xuất bản: Văn hóa – thông tin
Số trang:204 trang

Chịu trách nhiệm xuất bản: BÙI VIỆT BẮC
Chịu trách nhiệm bản thảo: NGUYỄN VĂN KHƯƠNG

Biên tập:
Sửa bản in:
DIỆU HUYỀN
THẢO LINH

Trình bày: NGUYỄN THANH