Chuyển thể từ tập truyện Sight word tales của Maria Fleming Bộ sách về 100 từ ngữ trực quan hàng đầu cho trẻ